Členské príspevky

 
Číslo účtu Klubu chovateľov duričov  : IBAN SK48 0900 0000 0000 9328 1517 
 

Informácie pre členov KCHD pri zrealizovaní platby ( členských príspevkov a podobne ) cez internet banking alebo poštovou poukážkou .

1. Číslo účtu :  IBAN SK48 0900 0000 0000 9328 1517 

2. Variabilný symbol : číslo členského preukazu .

3. Špecifický symbol : číslo kódu položky, za akým účelom bola platba zrealizovaná.  Vzor: ( 01 / 04 / 07 )

4. Pri platbe poštovou poukážkou uviesť meno a priezvisko , adresu bydliska.

5. Do poznámky pre príjemcu uviesť meno a priezvisko 

 

Členské príspevky pre rok 2021  ( od 13.7.2020 je upravený členský príspevok )
 
Členský a chovateľský príspevok pre člena KCHD:
 
                                člen     SPZ                                        20 €    kód : 01
                                nečlen SPZ                                        25 €    kód : 02
                                zápisné                                                5 €    kód : 03
                                odporúčanie na párenie                      5 €    kód : 04
                                párenie chovným psom                     10 €    kód : 05 (hradí majiteľ psa)
                                párenie chovným psom nečlena        30 €    kód : 06 (hradí majiteľ psa)
                                odchované šteňatá   za ks.                  4 €    kód : 07
                                bonitácia psa / suky                           15 €    kód : 08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chovateľské poplatky pre nečlena KCHD
 
                                servisný poplatok                                 50 €
                                odporúčanie na párenie                       15 €    
                                párenie chovným psom                        30 €   (hradí majiteľ psa)
                                odchovné za šteňa                               10 €
                                potvrdenie príhlášky na zápis šteniat     5 €
                                bonitácia                                               30 € 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Vnútorný poriadok a ekonomická smernica klubu chovateľov duričov

 

Klub chovateľov duričov

Slovenský poľovnícky zväz Bratislava

Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

IČO : 42178029

 

Bankové spojenie :  Slovenská sporiteľňa ,a.s

                                    Tomášikova 48,  832 37 Bratislava

Čislo účtu : SK48 0900 0000 0000 9328 1517

 

1.  Všeobecné ustanovenie

 

1.1 Vnútorný poriadok a ekonomická smernica je záväzná pre každého člena klubu chovateľov duričov ( ďalej len KCHD ) .Je úzko spätá s povinnosťami a právami členov KCHD

1.2 Cieľom ekonomickej smernice je :

       a. dodržiavanie všeobecných, záväzných právnych predpisov

       b. efektívnosť , hospodárnosť a účinnosť pri hospodárení s finančnými    

           prostriedkami KCHD

       c. dodržiavanie platenia členských príspevkov ,chovateľských , administratívnych

           poplatkov a poplatky za chovateľský servis do určeného dátumu

1.3   Ekonomická smernica upravuje :

        a. poplatky za služby poskytované na základe zmluvy o poskytnutí

           chovateľského servisu pre nečlenov KCHD

        b. upravuje spôsob a termín uhradenia poplatkov , v prípade ak sú poplatky

            uhrádzané priamo vkladom na účet ,zvyšujú sa o manipulačný poplatok

            banky . Ak platba nebude navýšená , má sa zato, že poplatok nebol

            uhradený a neje ho možné doplatiť hotovostne.

 

 

1.4   Ekonomická smernica stanovuje:

         a.  termíny uhradenia členských príspevkov , administratívnych príspevkov 

              a ostatných príspevkov pre KCHD

 

2.    Príjmy KCHD

 

2.1 Zápisné do KCHD :

      a. Výška zápisného pre členov  je – 5, €, kód . 03. Zápisné uhradiť do 14 dní

          po obdržaní schválenej žiadosti o členstvo . Taktiež žiadateľ o členstvo v KCHD

          musí do 14 dní uhradiť členský príspevok ( podľa bodu 2.2 / 2.3 tejto smernice ) ,

          až po splnení týchto podmienok sa stáva žiadateľ  právoplatným členom KCHD .

          K identifikácií platby je povinné uviesť v správe pre

          prijímateľa meno a priezvisko člena.

2.2 Člensky príspevok do KCHD pre člena SPZ.

      a.  Výška členského pre členov KCHD je – 20, €, kód. 01

           Uhrádza sa na účet klubu

            najneskôr do 31.1. príslušného kalendárneho roka .K identifikácií platby

            je povinné uviesť variabilný symbol:  číslo členského preukazu, do správy

           pre príjemcu: kód položky a meno a priezvisko .

2.3  Člensky príspevok do KCHD pre nečlena SPZ.

        a. Výška členského pre členov KCHD , ktorý nie sú členmi SPZ .

            je – 25,€, kód 02 uhrádza sa na účet klubu, najneskôr do 31.1.

             príslušného kalendárneho roka .K identifikácií platby

            je povinné uviesť variabilný symbol:  číslo členského preukazu, do správy

           pre príjemcu: kód položky a meno a priezvisko.

 

           

2.4   Chovateľské poplatky pre člena KCHD

      a. Odporúčanie na párenie.: Poplatok :  5€ . Uhradiť na účet , variabilný

             symbol číslo členského preukaz a kód položky  04

             Fotokópiu dokladu o zaplatení priložiť k žiadosti o odporúčanie na párenie .

        b. Párenie chovným psom (uhradí majiteľ psa ) . Poplatok: 10 € . Uhradiť na účet,

            variabilný symbol: číslo členského preukazu a kód položky  05. Poplatok uhradiť do 14

            dní od konania párenia. Fotokópiu dokladu priložiť k hláseniu o parení.

        c. Odchovné za šteňa . Poplatok za jedno šteňa je 4 € . Uhradiť po doručení preukazov

            o pôvode. Uhradiť na účet KCHD ,variabilný symbol :číslo členského preukazu

 a kód položky 07 .Uhradiť do 14 dní od doručenia PP

       d. Poplatok za bonitáciu je 15 € kód 08. Uhrádza sa na mieste konania

             bonitácie. Bonitácie sa musia zúčastniť minimálne traja členovia výboru

              KCHD.                                                                                

 

  2.5  Chovateľské poplatky pre nečlena KCHD .

       a. Servisný poplatok pre nečlena KCHD je 50 € . Uhradiť na účet KCHD . Variabilný

             symbol: meno a priezvisko, servisný poplatok .Fotokópiu priložiť k zmluve .

       b. odporúčanie na párenie : poplatok 15 € . Uhradiť na účet KCHD, do správy pre

             príjemcu  uviesť meno a  priezvisko a odporúčanie na párenie .Fotokópiu priložiť

             k žiadosti o odporúčanie na párenie .

c.  Párenie chovným psom nečlena KCHD ( hradí majiteľ psa ). Poplatok: 30 € .Uhradiť na

     účet KCHD, do 14 dní od párenia . Do správy pre príjemcu uviesť meno a  priezvisko

      a párenie psom.

       d. Odchovné za šteňa . Poplatok za jedno šteňa je 10 € .Uhradiť do 14 dní po doručení

            P.P. Uhradiť na účet KCHD ,variabilný symbol :meno  a priezvisko, odchovné za

            šteňatá.

       e. Potvrdenie prihlášky na zápis šteniat 5€ .Uhradiť na účet KCHD . Variabilný symbol :

            meno a priezvisko .Fotokópiu priložiť k prihláške .

       f.  Poplatok za bonitáciu je 30 € ,kód 08. Uhrádza sa na mieste konania

              bonitácie. Bonitácie sa musia zúčastniť minimálne traja členovia výboru

              KCHD.                                                                                

 

3.  Poplatky za skúšky a memoriál

      a. Členovia KCHD budú finančne zvýhodnení oproti nečlenom KCHD. Cenový rozdiel

           bude navrhnutý a schválený výborom KCHD pred každou akciou .

 

4. Záverečné ustanovenie

      4.1 Členovia KCHD , ktorí nemajú vyrovnané finančné záväzky voči KCHD,

                nemôžu používať výhody riadneho člena do doby uhradenia všetkých pohľadávok.

        4.2  Práce a výkony neuvedené v tejto smernici sa nahrádzajú na základe dohody  

                uzavretej medzi štatutárom KCHD a pracovníkom, vlastníkom poľovného revíru,

                organizáciou a pod., po predchádzajúcom schválení výborom KCHD.

      4.3  Z dôvodu zabezpečenia riadnej činnosti KCHD je výbor KCHD oprávnený nakladať

                s finančnými prostriedkami KCHD, a to jednorazovo vo výške max.150,- €, pričom

                na členskej schôdzi je výbor povinný členom KCHD tieto jednotlivé výdavky

                odôvodniť.

        4.4  Z dôvodu rýchleho vybavenia členskej prihlášky ,bude členskú prihlášku žiadateľa

                 o členstvo v KCHD schvaľovať vybor KCHD a na najbližšie členskej schôdzi bude

                  informovať členskú schôdzu KCHD o nových prijatých členov.

      4.5  Táto smernica bola schválená výborom KCHD dňa 10.6.2018 na Spišskom salaši

                a predložená na schválenie členskej schôdzi dňa 10.6.2018 , ktorá sa konala na

                Spišskom salaši .

  • Schválené členskou schôdzou dňa 10.6.2018 na Spišskom salaši
  •    Tento vnútorný poriadok , ekonomická smernica nadobúda účinnosť od 12.6.2018.