Členské príspevky

Číslo účtu Klubu chovateľov duričov  : 
IBAN SK48 0900 0000 0000 9328 1517 

Informácie pre členov KCHD pri zrealizovaní platby ( členských príspevkov a podobne ) cez internet banking alebo poštovou poukážkou .
  1. Číslo účtu :  IBAN SK48 0900 0000 0000 9328 1517
  2. Variabilný symbol : číslo členského preukazu .
  3. Špecifický symbol : číslo kódu položky, za akým účelom bola platba zrealizovaná.  Vzor: ( 01 / 04 / 07 )
  4. Pri platbe poštovou poukážkou uviesť meno a priezvisko , adresu bydliska.
  5. Do poznámky pre príjemcu uviesť meno a priezvisko 
Členský a chovateľský príspevok pre člena KCHD
Chovateľské poplatky pre nečlena KCHD

Vnútorný poriadok a ekonomická smernica klubu chovateľov duričov

Klub chovateľov duričov
Slovenský poľovnícky zväz Bratislava
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
IČO : 42178029

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa ,a.s
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Čislo účtu :
SK48 0900 0000 0000 9328 1517

1.  Všeobecné ustanovenie

1.1 Vnútorný poriadok a ekonomická smernica je záväzná pre každého člena klubu chovateľov duričov ( ďalej len KCHD ) .Je úzko spätá s povinnosťami a právami členov KCHD

1.2 Cieľom ekonomickej smernice je :

a. dodržiavanie všeobecných, záväzných právnych predpisov

b.
efektívnosť , hospodárnosť a účinnosť pri hospodárení s finančnými prostriedkami KCHD

c.
dodržiavanie platenia členských príspevkov ,chovateľských,  administratívnych poplatkov a poplatky za chovateľský servis do určeného dátumu

1.3   Ekonomická smernica upravuje :

a. poplatky za služby poskytované na základe zmluvy o poskytnutí chovateľského servisu pre nečlenov KCHD

b.
upravuje spôsob a termín uhradenia poplatkov, v prípade ak sú poplatky uhrádzané priamo vkladom na účet ,zvyšujú sa o manipulačný poplatok banky . Ak platba nebude navýšená , má sa zato, že poplatok nebol uhradený a neje ho možné doplatiť hotovostne.

1.4   Ekonomická smernica stanovuje:

a.  termíny uhradenia členských príspevkov, administratívnych príspevkov a ostatných príspevkov pre KCHD

2. Príjmy KCHD

2.1 Zápisné do KCHD:

a. Výška zápisného pre členov  je – 5, €, kód . 03. Zápisné uhradiť do 14 dní po obdržaní schválenej žiadosti o členstvo . Taktiež žiadateľ o členstvo v KCHD musí do 14 dní uhradiť členský príspevok ( podľa bodu 2.2 / 2.3 tejto smernice ), až po splnení týchto podmienok sa stáva žiadateľ  právoplatným členom KCHD. K identifikácií platby je povinné uviesť v správe pre prijímateľa meno a priezvisko člena.

2.2 Člensky príspevok do KCHD pre člena SPZ.

a. Výška členského pre členov KCHD je – 20, €, kód. 01. Uhrádza sa na účet klubu najneskôr do 31.1. príslušného kalendárneho roka. K identifikácií platby  je povinné uviesť variabilný symbol:  číslo členského preukazu, do správy pre príjemcu: kód položky a meno a priezvisko.

2.3  Člensky príspevok do KCHD pre nečlena SPZ.

a. Výška členského pre členov KCHD , ktorý nie sú členmi SPZ  je – 25,€, kód 02 uhrádza sa na účet klubu, najneskôr do 31.1. príslušného kalendárneho roka. K identifikácií platby je povinné uviesť variabilný symbol:  číslo členského preukazu, do správy pre príjemcu: kód položky a meno a priezvisko.

2.4   Chovateľské poplatky pre člena KCHD

a. Odporúčanie na párenie.: Poplatok :  5€ . Uhradiť na účet, variabilný symbol číslo členského preukaz a kód položky  04 Fotokópiu dokladu o zaplatení priložiť k žiadosti o odporúčanie na párenie.

b.
Párenie chovným psom (uhradí majiteľ psa). Poplatok: 10 € . Uhradiť na účet, variabilný symbol:
číslo členského preukazu a kód položky  05. Poplatok uhradiť do 14 dní od konania párenia.  Fotokópiu dokladu priložiť k hláseniu o parení.

c.
 Odchovné za šteňa . Poplatok za jedno šteňa je 4 € . Uhradiť po doručení preukazov o pôvode. Uhradiť na účet KCHD ,variabilný symbol :číslo členského preukazu a kód položky 07 .Uhradiť do 14 dní od doručenia PP

d. 
Poplatok za bonitáciu je 15 € kód 08. Uhrádza sa na mieste konania bonitácie. Bonitácie sa musia zúčastniť minimálne traja členovia výboru KCHD.

2.5  Chovateľské poplatky pre nečlena KCHD.

a. Servisný poplatok pre nečlena KCHD je 50 € . Uhradiť na účet KCHD . Variabilný symbol: meno a priezvisko, servisný poplatok .Fotokópiu priložiť k zmluve.

b.
 odporúčanie na párenie : poplatok 15 € . Uhradiť na účet KCHD, do správy pre príjemcu  uviesť meno a  priezvisko a odporúčanie na párenie .Fotokópiu priložiť k žiadosti o odporúčanie na párenie .

c.  Párenie chovným psom nečlena KCHD ( hradí majiteľ psa ). Poplatok: 30 € .Uhradiť na účet KCHD, do 14 dní od párenia . Do správy pre príjemcu uviesť meno a  priezvisko a párenie psom.

d. Odchovné za šteňa . Poplatok za jedno šteňa je 10 € .Uhradiť do 14 dní po doručení P.P. Uhradiť na účet KCHD ,variabilný symbol :meno  a priezvisko, odchovné za šteňatá.

e. Potvrdenie prihlášky na zápis šteniat 5€ .Uhradiť na účet KCHD . Variabilný symbol: meno a priezvisko .Fotokópiu priložiť k prihláške .

f.  Poplatok za bonitáciu je 30 € ,kód 08. Uhrádza sa na mieste konania bonitácie. Bonitácie sa musia zúčastniť minimálne traja členovia výboru KCHD.

3.  Poplatky za skúšky a memoriál

a. Členovia KCHD budú finančne zvýhodnení oproti nečlenom KCHD. Cenový rozdiel bude navrhnutý a schválený výborom KCHD pred každou akciou .

4. Záverečné ustanovenie

4.1 Členovia KCHD , ktorí nemajú vyrovnané finančné záväzky voči KCHD, nemôžu používať výhody riadneho člena do doby uhradenia všetkých pohľadávok.

4.2  Práce a výkony neuvedené v tejto smernici sa nahrádzajú na základe dohody uzavretej medzi štatutárom KCHD a pracovníkom, vlastníkom poľovného revíru, organizáciou a pod., po predchádzajúcom schválení výborom KCHD.

4.3  Z dôvodu zabezpečenia riadnej činnosti KCHD je výbor KCHD oprávnený nakladať s finančnými prostriedkami KCHD, a to jednorazovo vo výške max.150,- €, pričom na členskej schôdzi je výbor povinný členom KCHD tieto jednotlivé výdavky odôvodniť.

4.4  Z dôvodu rýchleho vybavenia členskej prihlášky ,bude členskú prihlášku žiadateľa o členstvo v KCHD schvaľovať vybor KCHD a na najbližšie členskej schôdzi bude informovať členskú schôdzu KCHD o nových prijatých členov.

4.5  Táto smernica bola schválená výborom KCHD dňa 10.6.2018 na Spišskom salaši a predložená na schválenie členskej schôdzi dňa 10.6.2018 , ktorá sa konala na Spišskom salaši.

  • Schválené členskou schôdzou dňa 10.6.2018 na Spišskom salaši
  • Tento vnútorný poriadok , ekonomická smernica nadobúda účinnosť od 12.6.2018.

Zdieľať: