Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 ( GDPR ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ 

Prevádzkovateľ, ktorý určil účely a spracúvania vašich osobných údajov je Klub chovateľov duričov pri SPZ Bratislava, so sídlom Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, IČO : 42178029 Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle 0903 659 935, písomne na adrese predsedu KCHD Július Bunda, Turany nad Ondavou 24, 090 33 Turany nad Ondavou alebo mailom julob2@gmail.com alebo na tel. Čísle 0904 454 120, písomne na adrese tajomníka KCHD Lucia Cuperová, Svetlá 1, 980 52 Hrachovo alebo mailom lucia.cuperova1@gmail.com 

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti a tak, aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame osobné údaje našich členov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych členov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracovávame tieto kategórie osobných údajov: – základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, – kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo alebo kontaktná adresa – informácie o psoch, ktoré vlastníte a sú zaradené v chove – záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej alebo písomnej podobe – transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu všetkých členov KCHD, ktoré zahŕňajú identifikáciu členov, prehľad chovných jedincov členov, ďalej pri vydávaní odporúčaní na párenie, evidenciu šteniat chovných jedincov, pri posielaní listov a dokladov na zvolenú adresu každého člena a pod. Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre vedenie účtovníctva, či vybavovania sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok. Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania členov KCHD o aktivite a službách klubu. 

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď, – je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie podmienok v klube ( napríklad prihláška, zmluva o servise), – alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu klubu KCHD – alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s aktivitou klubu KCHD 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov – členom výboru KCHD – členom KCHD – oficiálna stránka KCHD – organizácia SPZ Bratislava – Slovenská pošta – advokátske a právne kancelárie – súdy a orgány činné v trestnom konaní – účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia. V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu, ktorá je opodstatnená vzhľadom na služby KCHD, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace služby V prípade plnenia členstva budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, počas ktorej ste členom KCHD. V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. Môže byť lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA DOTKNUTÝCH OSôB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať vaše práva. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania. Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktujte nás, opravíme ich. Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne alebo spracúvané nezákonne. Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať na najnutnejšie zákonné dôvody alebo vôbec. Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte alebo myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné alebo v rozpore s vašimi právami. Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

KDE A AKO MôŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na číslo 0903 659 935, písomne na adresu predsedu Július Bunda, Turany nad Ondavou 24, 090 33 Turany nad Ondavou resp. mailom na julob2@gmail.com Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť na 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde, budeme vás o tom informovať. Ak bude vaša žiadosť zjavne neopodstarnená, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať ei primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

KONTAKT INFORMÁCIE

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 903 659 935, písomne na adrese Július Bunda, Turany nad Ondavou 24, 090 33 Turany nad Ondavou alebo e-mailom julob2@gmail.com alebo na čísle +421 904 454 120 , písomne na adrese Lucia Cuperová, Svetlá 1, 980 52 Hrachovo alebo mailom lucia.cuperova1@gmail.com

Zdieľať: