Stanovy

Stanovy klubu chovateľov duričov

§ 1

Názov klubu

Klub chovateľov duričov pri Slovenskom poľovníckom zväze Bratislava

§ 2

Sídlo klubu

Štefániková 10, 811 05 Bratislava

§ 3

Cieľ a predmet činnosti

 1. Riadiť, zveľaďovať chov duričov v Slovenskej republike
 2. Zlepšovať a upevňovať štandardom stanovené exteriérové vlastnosti a zabezpečiť maximálne využívanie pre právo poľovníctva
 3. Vytvárať podmienky pre využitie plemien v SR
 4. Stanoviť podmienky chovnosti združených plemien
 5. Zverejňovať všetky informácie o chove duričov
 6. Propagovať a spopularizovať chov duričov
 7. Spolupracovať s chovateľskými organizáciami a klubmi v domovských krajinách
 8. Spolupracovať so Slovenskou kynologickou jednotou, prípadne s ďalšími kynologickými a poľovníckymi organizáciami a klubmi
 9. Propagovať vzťah medzi človekom a psom

§ 4

Členstvo v klube

Práva členov

 • podieľať sa na činnosti združenia,
 • voliť a byť volený do orgánov združenia,
 • obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
 • byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

Povinnosti členov

 • dodržiavať stanovy združenia,
 • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
 • do 31.1. príslušného kalendárneho roka uhradiť členské príspevky  
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,
 • dodržiavať členskú disciplínu a uhradiť klubu prípadnú škodu za vznik ktorej zodpovedá,
 • dodržiavať chovateľskú disciplínu podľa platného chovateľského poriadku

Zánik združenia

 • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,
 • úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
 • zánikom združenia,
 • vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
 • vylúčením , ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje príslušný orgán určený v stanovách. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia.

§ 5

Orgány klubu

 1. najvyšší orgán je konferencia klubu, 
 2. výkonní orgán je výborová schôdza klubu,
 3. štatutárnym orgánom je predseda klubu, tajomník klubu 
 4. kontrolným orgánom je kontrolór klubu.

K bodu 1) Najvyšší orgán združenia je utvorený zo všetkých členov združenia , prípadne delegátov

 • rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
 • volí a odvoláva členov výkonného orgánu; predsedu združenia –klubu ( pokiaľ si ho spomedzi seba nevolí výkonný orgán ) a kontrolný orgán
 • schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ ich neschvaľuje iný orgán združenia.

K bodu 2)  Výkonný orgán je za svoju činnosť zodpovedný najvyššieho orgánu

 • riadi činnosť klubu v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,
 • volí spomedzi seba a odvoláva predsedu ( pokiaľ ho nevolí najvyšší orgán),
 • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály  na tieto rokovania.

K bodu 3)  Štatutárnym orgánom  klubu je predseda a tajomník klubu. Každý z nich koná za klub samostatne tak, že k výtlačenému alebo napísanému názvu klubu pripojí svoj vlastnoručný podpis  

K bodu 4 )  Kontrolným orgánom je revízor.

 • je kontrolným orgánom , ktorý ta svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia,
 • kontroluje hospodárenie klubu, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
 • kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

§ 6

Zásady hospodárenia

 • hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu,
 • klub hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom ( ak ho má ),
 • zdrojom majetku sú : členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb,
 • výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa klubu. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže  klub vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti  podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

§ 7

Zánik združenia

O zániku klubu zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje spravidla najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik klubu treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii klubu sa primerane postupuje podľa § 70-75 Obchodného zákonník.   

§ 8

Podmienky chovnosti pre štajerské duriče

V zmysle platného chovateľského poriadku stanovil Klub chovateľov duričov pre splnenie chovnosti u štajerského duriča tieto podmienky platné od 01.01.2020

1

a) absolvovanie klubovej alebo špeciálnej výstavy KCHD, 
b) výstavné ocenenie v zmysle platného štandardu – výborný, alebo veľmi dobrý,
c) minimálny vek v deň výstavy 12 mesiacov pes i suka
d) úspešne absolvovať bonitáciu, min. vek 15 mesiacov 

 

2

a) úspešne vykonanie SD v I. alebo II. cene

3

Poradca chovu môže :

a) pri vynikajúcich jedincoch, ktoré sú v dobrej kondícii dať súhlas pôsobenia v chove o jeden rok dlhšie
b) vyradiť štence charakterovo slabé, nervózne, bojazlivé s nevýrazným štandardom
c) v záujme chovu po vynikajúcich rodičoch sa rozhodne chovateľ o počte ponechaných šteniat vo vrhu, na základe kondicíi svojej suky.
d) na základe prejednania návrhu výboru KCHD vyradiť dočasné alebo natrvalo jedince, ktoré nepreukazujú štandardné narodenie šteniat.

§ 9

Odporúčanie na párenie, podmienky párenia

 1. Mesiac pred plánovaným honcovaním sa chovnej suky vyžiada si jej majiteľ od poradcu chovu odporúčanie na párenie.
 2. Párenie sa môže uskutočniť iba medzi chovnými jedincami na základe   platného odporúčania na párenie.
 3. Ak sa suka s vybraným psom nesparí, o použití náhradného psa rozhoduje majiteľ suky.
 4. O neplánovanom spárení sa suky počas pobytu u držiteľa dohodnutého psa s iným psom je držiteľ povinný informovať majiteľa suky a nahradiť mu vzniknutú škodu.
 5. Po spárení sa chovných jedincov vyplní držiteľ psa potvrdenie o párení a odporúčanie na párenie pošle plemennej knihe SPZ. Majiteľovi suky odovzdá vyplnené a podpísané potvrdenie o párení.
 6. Spôsob úhrady za párenie sa rieši dohodou, pričom sa prihliada na odporúčané ceny vo vestníku SPZ.
 7. Ak sa suka neoplodnila alebo sa narodilo len jedno šteňa, má majiteľ suky nárok na jedno bezplatné párenie s tým istým psom pri jej najbližšom honcovaní sa. Nárok na bezplatné krytie zaniká v prípade uhynú psa, alebo ak prestane byť chovný.
 8. O neoplodnení suky, prípadne požiadavke o náhradné párenie informuje majiteľ suky poradcu chovu a držiteľa chovného psa najneskôr do 75 dní od párenia.
 9.  Ak sa dokáže, že pes bol v čase párenia neplodný, majiteľ suky má nárok na vrátenie poplatku za párenie.
 10. Umelé oplodnenie suky insemináciou môže vykonať iba veterinárny lekár, ktorý potvrdzuje na odporúčanie na párenie, že pri inseminácii bolo použité semeno dohodnutého psa. Náklady na insemináciu znáša majiteľ chovnej suky.
 11. O narodení šteniat je chovateľ povinný do 14 dní písomne informovať poradcu chovu a držiteľa psa s uvedením dátumu vrhu, počet a pohlavie narodených a ponechaných šteniat, prípadne ďalšie dôležité informácie. Ak suka so šteňatami nie je u chovateľa, oznámi poradcovi chovu miesto umiestnenia.
 12. Pri odbere musia byť šteňatá najmenej 56 dní staré, otetované, odčervené, zdravé, v dobrom výživnom stave. Staršie šteňatá vakcinované podľa, vakcinačného programu.
 13. Chovateľ je povinný viesť záznam o párení suky a narodených šteniatkach a nadobúdateľovi (ich presné adresy).
 14. Zápis šteniat v plemennej knihe psov SPZ sa robí na základe prihlášky narodených šteniat.
 15. Preukaz pôvodu nie je prenosný na jedinca z toho istého vrhu ani na jedinca z iného vrhu. Falšovanie preukazov, samovoľné zmeny, škrtanie, zneužitie PP uhynutých alebo stratených psov sa považuje za porušenie chovateľského , zápisného poriadku a chovateľskej disciplíny s následným postihom.

§ 10

Podmienky chovnosti Bernských duričov

V zmysle platného chovateľského poriadku stanovil Klub chovateľov duričov pre splnenie chovnosti u Bernského duriča tieto podmienky platné od 01.01.2020:

 1. Absolvovanie klubovej alebo špeciálnej výstavy KCHD výstavné ocenenie v zmysle platného štandardu – výborný, alebo veľmi dobrý,  z dôvodu málopočetnosti tohto plemena v SR.

§ 11

Podmienky chovnosti Basenji a ostatné málopočetné plemená zastrešované KCHD

V zmysle platného chovateľského poriadku stanovil Klub chovateľov duričov pre splnenie chovnosti u Basenji a ostatných málopočetných plemien zastrešených KCHD tieto podmienky platné od 01.01.2020:

 1. Absolvovanie klubovej alebo špeciálnej výstavy KCHD výstavné ocenenie v zmysle platného štandardu – výborný, alebo veľmi dobrý, z dôvodu málopočetnosti tohto plemena v SR.   

§ 12

Podmienky chovnosti pre pemena

V zmysle platného chovateľského poriadku a výhlašky MPaRVSR č. 489/2013 stanovil KCHD podmienky chovnosti pre plemena Švajčiarske nízkonohé duriče, Srbské trojfarebné duriče, Pasovské doriče, Istrijské duriče, Nemecké duriče. Absolvovanie špeciálnej, klubovej výstavy výstavné ocenenie v zmysle platného štandardu – výborný, alebo veľmi dobrý. A absolvovanie skúšky duričov minimáne v 2 cene 

§ 13

Záverečné ustanovenie

Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť schválením členskou schôdzou (konferenciou) klubu.

Tieto stanovy schválila konferencia Klubu chovateľov duričov na svojom zasadnutí v Bardejove dňa 25.03.2007

Zmenu stanov § 4 / § 5 bod 3./ § 8 bod 3. ods.a,b / § 8 bod 4. ods.c. schválila konferencia na svojom zasadnutí 25.3.2017 v reštaurácií Spišský salaš.

Zdieľať: